Privacy Policy : นโยบายส่วนบุคคล

 

  • ข้อกำหนดด้านสิทธิส่วนบุคคล

บริษัท เตียวฮง สีลม จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “บริษัท”)ตระหนักต่อความรับผิดชอบใน “การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหมายเหตุ1จากผู้คนทั่วไป ซึ่งรวมถึงลูกค้าและคู่ค้าที่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า”ข้อมูลส่วนบุคคล” และของ “บุคคลนั้น ๆ”) อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายเฉพาะกิจในการนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้อย่างเหมาะสม ดังจะกล่าวต่อไปนี้ ซึ่งเป็นความพยายามในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

1. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อใดที่บริษัทขอข้อมูลส่วนบุคคลจากเขา/เธอ เราจะแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้รับทราบล่วงหน้า (เช่น แจ้งถึง “วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล” อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีดังต่อไปนี้ไม่อาจระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลได้เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลในขณะประชุมทางธุรกิจร่วมกัน หรือแลกเปลี่ยนนามบัตรซึ่งกันและกันเมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากนามบัตรที่ได้รับในงานแสดง, นิทรรศการ, หรืองานสัมมนา เป็นต้น

 

ในกรณีเช่นนี้บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมทั้งการให้ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางอีเมล์และกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ รวมไปถึงการพบปะโดยตรงที่เกี่ยวพันกับกิจกรรมทางการตลาด นอกเสียจากว่าบุคคลนั้น ๆ ปฏิเสธที่จะร่วมกิจกรรม

2. การบริหารข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อป้องกันการรั่วไหล, การดัดแปลง, การสูญหาย หรือถูกใช้นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เดิมบริษัทจะบริหารข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดในสถานการณ์ด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดที่สอดคล้องกับกฏหมาย, นโยบาย และระเบียบภายใน และเพื่อให้การจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม บริษัทจะดำเนินการให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ

3. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งาน

บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลผิดไปจากวัตถุประสงค์เดิมนอกเสียจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ เมื่อได้รับอนุญาตจากเขา เธอที่เป็นผู้ให้ข้อมูลเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำเสนอในลักษณะที่มิได้ระบุเป็นการฉพาะตัว (เช่น ข้อมูลทางสถิติ)เมื่อถูกใช้ไปในวัตถุประสงค์อื่นโดยอาศัยอำนาจที่เกี่ยวพันกับกฎหมายหรือนโยบาย

4. การเปิดเผยข้อมูส่วนบุคคลต่อผู้อื่น

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้อื่นนอกเสียจากเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากเขา/เธอที่เป็นผู้ให้ข้อมูลเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำเสนอในลักษณะที่มิได้ระบุถึงตัวบุคคลนั้น ๆ (เช่น ข้อมูลทางสถิติ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยไปยังตัวแทนจำหน่ายของบริษัท, บริษัทในเครือ เป็นต้น ที่ได้ทำข้อตกลงด้านการปกป้องความลับของบริษัท(ดังเช่นที่อ้างอิงในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ) ภายใต้กรอบเท่าที่จำเป็นในการใช้ตามวัตถุประสงค์เมื่อบริษัทคิดว่าสมควรที่จะให้คำตอบหรือให้การช่วยเหลือพันธมิตรทางธุรกิจในคำถามหรือคำร้องขอที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น ๆ และข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเปิดเผยต่อพันธมิตรทางธุรกิจเมื่อการระบุวิธีการชำระค่าเครื่องหรือค่าบริการนั้นจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับสถาบันการเงิน เป็นต้น(ทั้งนี้เพื่อการยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องของบัญชีธนาคารหรือวันสิ้นสุดของบัตรเครดิต) เมื่อบางหน่วยธุรกิจของบริษัทได้สืบทอดเป็นของบริษัทอื่น (บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งเพื่อมิให้มีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทที่มาสืบทอดหรือมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไปอย่างผิดวัตถุประสงค์)เมื่อการเปิดเผยต่อผู้อื่นกระทำโดยอาศัยอำนาจที่เกี่ยวกับกฏหมายหรือนโยบายเมื่อองค์กรฝ่ายกฏหมายหรือฝ่ายบริหารสั่งการให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกรอบของกฏหมายหรือพระราชบัญญัติ

5. การสอบถามเกี่ยวกับบข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลใดก็ตามที่ต้องการเข้าถึง, ปรับเปลื่ยน, หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอ จะต้องติดต่อกับหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทผู้ซึ่งได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลนั้น ๆ(ตามรายชื่อผู้ติดต่อที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซด์ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ)บริษัทจะแจ้งกลับต่อผู้ถามตามเวลาอันสมควรตามกรอบของขั้นตอนในกรณีเช่นนี้ เพื่อป้องกันการครอบครองอย่างผิดกฏหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้อื่น บริษัทจะยืนยันการขอข้อมูลจากเขา/เธอที่เป็นผู้ขอด้วย

6. การจัดการข้อเสนอแนะและการร้องขอ

ข้อเสนอแนะ, การร้องขอ และการนำเสนอ ที่บริษัทได้รับจากผู้ใช้ บริษัทสามารถนำมาใช้ได้อย่างอิสระ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่จำกัดเฉพาะอย่างไรก็ตามบริษัทจะต้องได้รับการอนุญาตจากบุคคลเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยสู่สาธารณะหรือต่อบุคคลที่3 ในลักษณะที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลผู้ให้ข้อมูล รบกวนระบุวันเวลาอย่างชัดเจน

7. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในเว็บไซด์

7.1 การใช้ Cookie หมายเหตุ 2, Web Beacon หมายเหตุ 3 และ IP Address หมายเหตุ 4 การใช้ Cookie หมายเหตุ 2, Web Beacon หมายเหตุ 3 และ IP Address หมายเหตุ 4 บริษัทอาจใช้Cookies , Web Beacons และ IP Addresses ในการบันทึกข้อมูลบนเว็บไซด์ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เพื่อใช้ระบุสาเหตุและปัญหาที่เกิดบนเว็บไซด์และแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเพื่อปรับเนื้อหาของเว็บไซด์และอีเมล์เพื่อปรับเนื้อหาของเว็บไซด์และอีเมล์ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการกรณีที่มีความต้องการหรือวัตถุประสงค์เฉพาะใช้อ่านแหล่งข้อมูลบุคคลและผลสำรวจจากแบบสอบถามทางการตลาดของบริษัท ในลักษณะของบริการแบบระบบสมาชิก ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วล่วงหน้าเพื่อเข้าถึงข้อมูลทางสถิติของการเยี่ยมชมเว็บไซด์ซึ่งมิได้ระบุข้อมูลเป็นรายบุคคลสามารถยกเลิกการใช้ Cookies และ Web beacons ของบริษัทได้ ด้วยการปรับค่าในซอฟท์แวร์ของอินเตอร์เน็ต บราวซิ่ง ( “บราวเซอร์”) เพื่อยกเลิกการใช้ Cookies อย่างไรก็ตามในกรณีเช่นนี้อาจมีข้อจำกัดบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้บางฟังก์ชั่นใช้งานไม่ได้ เช่น การปรับค่าตามต้องการ

 

7.2 SSL (Secure Sockets Layer)

บริษัทจะใช้ระบบเกี่ยวกับรหัสด้วย SSL (Secure Socket Layer) หรือเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกัน บุคลลที่ 3 ในความพยายามเข้าสู่วงจรการสื่อสาร ในกรณีที่บุคคลได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอกับบริษัทผ่านเว็บไซด์ หมายเหตุ 5 อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเหล่านี้อาจใช้ไม่ได้ในบางกรณีซึ่งไม่พบบ่อยนัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และสภาพแวดล้อม ในกรณีเช่นนี้บริษัทจะแจ้งบนเว็บไซด์ว่าอาจไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานในระหว่างขั้นตอนการทำงาน

 

7.3 ข้อตกลงในด้านการใช้งาน

หากมีการกำหนดเงื่อนไขพิเศษที่นอกเหนือจากข้อกำหนดด้านสิทธิส่วนบุคคลนี้ ได้ผ่านข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซด์ที่จัดทำโดยบริษัท บริษัทจะถือว่าได้ระบุในข้อตกลงในการใช้งานไว้เรียบร้อยแล้ว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในทุกกรณี

 

7.4 เว็บไซด์ที่เชื่อมต่อจากเว็บไซด์ของบริษัท

เว็บไซด์ของบริษัทรวมถึงการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์ภายนอกบริษัท แม้บริษัทจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคัดเลือกเว็บไซด์ที่มาเชื่อมโยง แต่เราก็ไม่อาจรับผิดชอบในทุกกรณีต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาของเว็บไซด์ภายนอกเหล่านั้นได้บางส่วนหรือทั้งหมด

 

8. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฏข้อบังคับ

บริษัทจะปฏิบัติตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและกฏระเบียบภายในที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด บริษัทจะทบทวน ข้อกำหนดด้านสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฏหมายไทย, นโยบาย และข้อกำหนด หรือกฎระเบียบภายใน ดังนั้นเราแนะนำให้ท่านตรวจสอบ การปรับเนื้อหาในข้อกำหนดด้านสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นระยะๆ ด้วย

 

หมายเหตุ 1

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, อายุ, วันเกิด, เพศ, ที่อยู่,เลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล์, สถานที่ทำงาน, จำนวนบัตรเครดิต, และข้อมูลที่สามารถ ระบุตัวได้จากรายการต่าง ๆ ข้างต้นนี้เพียงรายการเดียว หรือรวมกันตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป

 

หมายเหตุ 2

“Cookie” คือ ข้อมูลการบ่งชี้ ซึ่งถูกส่งไปยังโปรแกรมค้นหา ของแต่ละบุคคลด้วยเซิร์ฟเวอร์ และยังคงเก็บอยู่ในโปรแกรมเพื่อ การใช้งานเว็บไซด์อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หมายเหตุ 3

“Web beacon” คือเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ ของการเยี่ยมเว็บไซด์ที่เข้าสู่หน้าต่าง ๆ ของเว็บโดยใช้ cookie

 

หมายเหตุ 4

“IP address” เป็นหมายเลขประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ระบุ บนเซิร์ฟเวอร์ (ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถกำหนดเอง)

 

หมายเหตุ 5

บางเว็บไซด์ที่ดำเนินการโดยบริษัทอาจไม่สนับสนุนโปรแกรม SSL ด้วยข้อจำกัดของระบบ หรือเหตุผลอื่น ๆ ซึ่งในกรณีเช่นนี้บริษัทจะแจ้ง บนเว็บไซด์ว่าอาจไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานในระหว่างขั้นตอนการทำงานกรณีนี้บริษัทไม่อาจจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นบางส่วนหรือทั้งหมดได้

 

A Leading Solution and Service Partner for Your Success

About us

Today, Teo Hong Silom has business interests that focus on contracting work for mechanical and electrical systems, Construction solutions, property development and special products. It also has a thriving information and communications technology business that supplies high-profile clients such as True Corporation (True), Advanced Wireless Network (AWN), CAT Telecom (CAT), TOT Public Company Limited (TOT), Symphony Communication (SYMC), Internet Thailand Public Company (INET), National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC), and more with state-of-the-art software and hardware solutions, as well as turnkey IT support services that are vital for success in the modern business arena. governance, years of experience and the highest standards of customer care, continues to make it a partner of choice for overseas companies looking to do business in Thailand.

Contact Info

TEO HONG SILOM CO., LTD. (HQ)

Bangna Towers B, 17th Floor,

2/3 Moo 14,Bangna-Trad Rd. KM. 6.5, Bangkaew, Bangplee,Samutprakarn 10540 Thailand

Telephone : +66(0) 2312 0045 - 69

Facsimile    : +66(0) 2312 0700 - 4

Mon - Fri 08:00 - 17:00

© Copyright TEO HONG SILOM Co.,Ltd. 2018. All Rights Reserved. Privacy Policy